033-467 77 77 info@tg.nl

Campus en
Clusterontwikkeling

Inclusief een een korte rondleiding door The Hague Humanity Hub. Wij zijn trots op deze succesvolle campusontwikkeling en leiden u graag rond in dit inspirerende gebouw.

Samenwerking voor campusontwikkeling

Bij campusontwikkelingen staat het creëren van een innovatie klimaat waar valorisatie wordt gestimuleerd centraal. Valorisatie is het proces waarbij onderzoek en kennis wordt benut voor het ontwikkelen of verbeteren van commercieel haalbare producten, processen of diensten. Voor kennisinstellingen is valorisatie, naast het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs, de derde kernactiviteit. Hiertoe werken kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties samen. Maar deze quadruple helix samenwerking is geen doel op zich, het is een middel om (commerciële) innovatie te bereiken.

Een campus is veelal een fysiek, geografisch centrum van een cluster of ecosysteem. In Nederland is er veel aandacht voor het (ruimtelijk) clusteren van bedrijven, kennisinstellingen en overheids- of maatschappelijke instanties. Met in het achterhoofd het succes van de High Tech Campus Eindhoven of Utrecht Science Park zetten veel Nederlandse gemeenten en regio’s actief in op innovatie, kennisvalorisatie en economische specialisatie. Een cluster of ecosysteem kan succesvol zijn zonder een campus, maar een campus kan niet succesvol zijn zonder een bijbehorend cluster of ecosysteem.

Clusters

Clusteren staat voor het stimuleren van lokale specialisatie in een aantal verwante sectoren, met nauwe verbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties. De vraag is nu: Hoe kunnen goed functionerende clusters worden gecreëerd en ondersteund? Het antwoord op die vraag is nog steeds onderwerp van veel onderzoek en discussie. Want hoe eenvoudig het is om de voordelen van clusters te benoemen en te herkennen wanneer ze aanwezig zijn, zo moeilijk is het om ze te creëren.

De economische theorie kan grotendeels duidelijk zijn, de beleidstheorie is dat veel minder. De stip aan de horizon kunnen we zien, maar de route ernaartoe is lastig. Veelal is een campusontwikkeling onvoorspelbaar, doordat er een balans moet worden gevonden tussen enerzijds vasthoudendheid en anderzijds het openstaan voor kansen. Hierdoor is het eigenlijk niet mogelijk om een standaard ‘route’ uit te stippelen om een campus of cluster succesvol te ontwikkelen.

CAMPUSONTWIKKELING 2.0

Best Practices: ‘Het Bouwen Van Een Community’

De campus staat in de belangstelling van (de)centrale overheden, want de ontwikkeling van een campus staat voor economische groei en innovatie. De triple helix van overheid, kennis & wetenschap en het bedrijfsleven werkt hierbij als een magneetvoor mensen, bedrijven en instellingen die zich organiseren rondom een gemeenschappelijk thema.

Seminar: 27 Juni 2017 |14.30 – 17.30 uur | Locatie: Universiteit Utrecht

Falen: een asset bij campusontwikkeling, maar wie benut het?

Falen is iets wat niemand wil en toch moet. Zonder falen kom je nergens. Een regio die economisch wil floreren heeft een faal-attitude nodig. Incrementele vernieuwing of grote disruptieve vernieuwingen, beiden kunnen niet zonder falen. Falen is een must en omdat...

De nieuwe high tech campus voor Brainport Eindhoven

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk...

Top Science & Innovation Parks in Nederland

Banen

Bedrijven

Studenten

Miljard investeringen tot 2020

Soorten campussen

Ook zijn er verschillende soorten campussen. Watercampus Wetsus Leeuwarden en de High Tech Campus zijn voorbeelden van een geografische concentratie: hierbij zijn faciliteiten beschikbaar op één centrale locatie, waarbij het delen van faciliteiten en kennis wordt vergemakkelijkt, mede omdat de kans op ontmoeting groot is.

Een ander soort campus is de campus waar de faciliteiten niet centraal zijn gegroepeerd. Dan bestaat de campus voor een deel uit (virtuele) netwerken. Dat heeft gevolgen voor de in te richten organisatie.

High Tech Campus Akzo Nobel

Aan de IJssel te Deventer werd in 1838 gestart met de productie van peroxiden voor het bleken van meel want witbrood moest ook echt wit zijn, en niet grijs of grauw. Bijna 200 jaar later is de productie van peroxiden naar Mexico verplaatst en sluit het 9 hectare grote fabriekscomplex van AkzoNobel.

Wereldwijde jacht op vindingrijke start-ups

Twynstra Gudde werkt als regisseur aan de ontwikkeling van het  Deventer Open Innovation Center, in opdracht van AkzoNobel, gemeente Deventer, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de provincie Overijssel. In dit artikel uit het FD van 28 juni 2016 beschrijven AkzoNobel en DSM de noodzaak tot om samen te werken met start up’s en kennisinstellingen om te komen tot innovaties.

Regionale inbedding bepaalt succes van campus

Een expeditie langs vier campussen in Nederland, België en Duitsland laat zien dat de regionale, economische en historische inbedding van een technologisch cluster veel belangrijker is dan de fysieke en ruimtelijke vorm ervan.

Succes innovatiedistrict staat en valt met ruimtelijke condities

ks

Hoe creeër je een aantrekkelijk innovatiemilieu, wat kan je als gemeente hierin betekenen en wat zijn de fysieke voorwarden voor een gebied om een aanjagende functie te hebben?

Uitvoeringsagenda Utrecht Science Park

Op het Utrecht Science Park werken onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en gezondheidszorg samen aan de ambitie om in 2025 tot de beste drie science parken in Europa te behoren. Twynstra Gudde heeft een uitvoeringsagenda opgesteld om de samenwerking hierop te richten.

Top Science & Innovation Parks in the Netherlands - Motor of a strong and sustainable economy

In deze publicatie worden acht Nederlandse campussen beschreven: Amsterdam Science Park, Brightlands Chemelot Campus, High Tech Campus Eindhoven, Kennispark Twente, Leiden Bio Science Park, TU Delft Science Park, Utrecht Science Park en Wageningen Campus.

Per campus wordt een overzicht gegeven van de gebouwde omgeving, nieuwe vastgoedontwikkelingen, de R&D focus, het aantal studenten en bedrijven, de shared R&D faciliteiten, de gevestigde Research Instituten en de Start-up programma’s.

Leernetwerk

De ontwikkeling van campussen en economische clusters vraagt van veel verschillende partijen een inspanning. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen staan voor de vraag hoe ze het slimste een campus kunnen ontwikkelen. Of hoe ze bij kunnen dragen aan een vitaal cluster van economische activiteiten. Een aantal gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen hebben daartoe Twynstra Gudde gevraagd hen te helpen met het realiseren van een leernetwerk campus en clusterontwikkeling.

AAvullen met oude content en formulier om in te schrijven.

Ook van de reis

Onze expertise

Omdat het inzetten van een standaardoplossing niet past bij deze opgave, is het belangrijkste waar op gevaren kan worden expertise en ervaring met dergelijke processen om een goed functionerende samenwerking tot stand te brengen. Om dit te bereiken moet de governance van het samenwerkingsverband ruimte geven aan bedrijven en kennisinstellingen, en dient het programma flexibel en uitnodigend te zijn voor bedrijven.

Door ons werk voor o.a. Brainport Industries Campus (Eindhoven), Social Enterprise Campus (Apeldoorn), The Hague Humanity Hub, Maintenance Value Park (Terneuzen), Green Park Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek, Utrecht Science Park, The Hague Security Delta, Delftech Park (Delft), Flevo Campus Almere en Deventer Open Innovation Center weten wij dat elke situatie uniek is en een aanpak op maat vraagt.

Onze Rollen

i

Wij worden gevraagd te adviseren over het besturingsmodel of governance

Wij stellen het Masterplan op en het bestemmingsplan

f

Wij vervullen de rol van kwartiermaker om de publiek private samenwerking op te richten

e

We richten het bestuurlijke besluitvormingsproces in

Wij stellen de ontwikkelstrategie op en leveren de bijbehorende business case

We stellen het strategische vastgoedplan op

Wij geven organisatie advies voor de op te richten organisatie

Danielle van Steeg

Danielle van Steeg

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde voer ik verschillende opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ik ben hierin een aanpakker, goed in organiseren en ga altijd doeltreffend te werk.

dvs@tg.nl Tel: 033 467 72 30

Gregor Heemskerk

Gregor Heemskerk

Adviseur

Als adviseur en manager werk ik aan het realiseren van ruimtelijke of economische ambities. Vaak gaat het om processen die complex zijn door een veelvoud van stakeholders en belangen. 

ghm@tg.nl Tel: 033 - 467 72 30


Stationsplein 1
3818 LE Amersfoort
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
033 - 467 77 77

info@tg.nl Routeplanner
Download pdf