Campus- en Clusterontwikkeling

Download dit artikel in pdf formaat. 

Nieuwe kansen voor campusontwikkeling

Overheden richten zich op economische groei, innovatie en werkgelegenheid. Tegelijkertijd is het voor de industrie steeds lastiger om de juiste geschoolde werknemers aan te trekken. De zogenaamde ‘war on talent’ is in volle gang. Hoe geeft u hier invulling aan? Hoe kan campusontwikkeling u hierbij helpen? 

In Nederland is er veel aandacht voor het (ruimtelijk) clusteren van bedrijven, kennisinstellingen en overheids- of maatschappelijke instanties. Met in het achterhoofd het succes van de High Tech Campus Eindhoven of Utrecht Science Park zetten veel Nederlandse gemeenten en regio’s actief in op innovatie, kennisvalorisatie en economische specialisatie. 

Kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties werken samen in een innovatiecluster, soms geconcentreerd op een campus. Maar deze samenwerking is geen doel op zich, het is een middel om (commerciële) innovatie te bereiken. Innovatie die bereikt kan worden met talentvolle werknemers.

Twynstra Gudde kan u helpen bij de ontwikkeling van een economisch cluster en een campus. Wilt u hierover verder praten met één van onze experts? Laat dan hieronder uw gegevens achter dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Innovatieclusters

Clusteren staat voor het stimuleren van lokale specialisatie en innovatie in een aantal verwante sectoren, met nauwe verbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties. De vraag is nu: Hoe kunnen goed functionerende clusters worden gecreëerd en ondersteund? Het antwoord op die vraag is nog steeds onderwerp van veel onderzoek en discussie. Want hoe eenvoudig het is om de voordelen van clusters te benoemen en te herkennen wanneer ze aanwezig zijn, zo moeilijk is het om ze te creëren.

De economische theorie kan grotendeels duidelijk zijn, de beleidstheorie is dat veel minder. De stip aan de horizon kunnen we zien, maar de route ernaartoe is lastig. Veelal is een campusontwikkeling onvoorspelbaar, doordat er een balans moet worden gevonden tussen enerzijds vasthoudendheid en anderzijds het openstaan voor kansen. Hierdoor is het eigenlijk niet mogelijk om een standaard ‘route’ uit te stippelen om een campus of cluster succesvol te ontwikkelen. De context is bepalend.

CAMPUSONTWIKKELING 2.0

Best Practices: ‘Het Bouwen Van Een Community’

De campus staat in de belangstelling van (de)centrale overheden, want de ontwikkeling van een campus staat voor economische groei en innovatie. De triple helix van overheid, kennis & wetenschap en het bedrijfsleven werkt hierbij als een magneetvoor mensen, bedrijven en instellingen die zich organiseren rondom een gemeenschappelijk thema.

Seminar: 27 Juni 2017 |14.30 – 17.30 uur | Locatie: Universiteit Utrecht

De nieuwe high tech campus voor Brainport Eindhoven

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk...

Top Science & Innovation Parks in Nederland

Banen

Bedrijven

Studenten

Miljard investeringen tot 2020

Soorten campussen

Ook zijn er verschillende soorten campussen. Watercampus Wetsus Leeuwarden en de High Tech Campus zijn voorbeelden van een geografische concentratie: hierbij zijn faciliteiten beschikbaar op één centrale locatie, waarbij het delen van faciliteiten en kennis wordt vergemakkelijkt, mede omdat de kans op ontmoeting groot is.

Een ander soort campus is de campus waar de faciliteiten niet centraal zijn gegroepeerd. Dan bestaat de campus voor een deel uit (virtuele) netwerken. Dat heeft gevolgen voor de in te richten organisatie.

High Tech Campus: douceurtje Philips is trots van de regio

 

De High Tech Campus is de meest succesvolle campus van ons land. In deze long read lees je over de ontstaansgeschiedenis ervan.

Twynstra Gudde adviseert ENGIE bij de herontwikkeling van twee terreinen van voormalige energiecentrales

De huidige woningbouwopgave is groter dan de Vinex-opgave destijds. Geen tijd om de woningmarkt ruimtelijk of wat betreft infrastructuur en OV-voorzieningen te knevelen, stellen Hans Reijnen van Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde. Ze baseren zich daarbij op het parlementair onderzoek Huizenprijzen (2013). ‘Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde woningbouwopgave.’

Twynstra Gudde adviseert ENGIE bij de herontwikkeling van twee terreinen van voormalige energiecentrales

Adviesbureau Twynstra Gudde adviseert ENGIE bij de herontwikkeling van de terreinen van Centrale Gelderland in Nijmegen en Centrale Harculo in Zwolle. Deze twee voormalige energiecentrales worden gesloopt en als gevolg daarvan krijgen de terreinen een nieuwe bestemming.

Campusontwikkeling: The Hague Humanity Hub

In Den Haag is in 2018 de plek geopend  waar partijen, met name NGO’s, kunnen samenwerken en innoveren op het gebied van Vrede, Recht en Humanitaire actie. Waarom en hoe is deze The Hague Humanity Hub tot stand gekomen en hoe ziet de toekomst eruit van deze ontwikkeling?

High Tech Campus Akzo Nobel

Aan de IJssel te Deventer werd in 1838 gestart met de productie van peroxiden voor het bleken van meel want witbrood moest ook echt wit zijn, en niet grijs of grauw. Bijna 200 jaar later is de productie van peroxiden naar Mexico verplaatst en sluit het 9 hectare grote fabriekscomplex van AkzoNobel.

Succes innovatiedistrict staat en valt met ruimtelijke condities

ks

Hoe creeër je een aantrekkelijk innovatiemilieu, wat kan je als gemeente hierin betekenen en wat zijn de fysieke voorwarden voor een gebied om een aanjagende functie te hebben?

Wereldwijde jacht op vindingrijke start-ups

Twynstra Gudde werkt als regisseur aan de ontwikkeling van het  Deventer Open Innovation Center, in opdracht van AkzoNobel, gemeente Deventer, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de provincie Overijssel. In dit artikel uit het FD van 28 juni 2016 beschrijven AkzoNobel en DSM de noodzaak tot om samen te werken met start up’s en kennisinstellingen om te komen tot innovaties.

Uitvoeringsagenda Utrecht Science Park

Op het Utrecht Science Park werken onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en gezondheidszorg samen aan de ambitie om in 2025 tot de beste drie science parken in Europa te behoren. Twynstra Gudde heeft een uitvoeringsagenda opgesteld om de samenwerking hierop te richten.

Top Science & Innovation Parks in the Netherlands - Motor of a strong and sustainable economy

In deze publicatie worden acht Nederlandse campussen beschreven: Amsterdam Science Park, Brightlands Chemelot Campus, High Tech Campus Eindhoven, Kennispark Twente, Leiden Bio Science Park, TU Delft Science Park, Utrecht Science Park en Wageningen Campus.

Per campus wordt een overzicht gegeven van de gebouwde omgeving, nieuwe vastgoedontwikkelingen, de R&D focus, het aantal studenten en bedrijven, de shared R&D faciliteiten, de gevestigde Research Instituten en de Start-up programma’s.

Regionale inbedding bepaalt succes van campus

Een expeditie langs vier campussen in Nederland, België en Duitsland laat zien dat de regionale, economische en historische inbedding van een technologisch cluster veel belangrijker is dan de fysieke en ruimtelijke vorm ervan.

Leernetwerk

De ontwikkeling van campussen en economische clusters vraagt van veel verschillende partijen een inspanning. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen staan voor de vraag hoe ze het slimste een campus kunnen ontwikkelen. Of hoe ze bij kunnen dragen aan een vitaal cluster van economische activiteiten. Een aantal gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen hebben daartoe Twynstra Gudde gevraagd hen te helpen met het realiseren van een leernetwerk campus en clusterontwikkeling.

AAvullen met oude content en formulier om in te schrijven.

Ook van de reis

Onze expertise

Omdat het inzetten van een standaardoplossing niet past bij deze opgave, is het belangrijkste waar op gevaren kan worden expertise en ervaring met dergelijke processen om een goed functionerende samenwerking tot stand te brengen. Om dit te bereiken moet de governance van het samenwerkingsverband ruimte geven aan bedrijven en kennisinstellingen, en dient het programma flexibel en uitnodigend te zijn voor bedrijven.

Door ons werk voor o.a. Brainport Industries Campus (Eindhoven), Social Enterprise Campus (Apeldoorn), Hilversum Media Park, The Hague Humanity Hub, Maintenance Value Park (Terneuzen), Green Park Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek, Utrecht Science Park, The Hague Security Delta, Delftech Park (Delft), Flevo Campus Almere en Deventer Open Innovation Center weten wij dat elke situatie uniek is en een aanpak op maat vraagt.

Onze Rollen

i

Wij worden gevraagd te adviseren over het besturingsmodel of governance

 

Wij stellen het Masterplan op en het bestemmingsplan

 

f

Wij vervullen de rol van kwartiermaker om de publiek private samenwerking op te richten

 

e

We richten het bestuurlijke besluitvormingsproces in

 

Wij stellen de ontwikkelstrategie op en leveren de bijbehorende business case

 

We stellen het strategische vastgoedplan op

 

Wij geven organisatie advies voor de op te richten organisatie

 

Danielle van Steeg

Danielle van Steeg

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde voer ik verschillende opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ik ben hierin een aanpakker, goed in organiseren en ga altijd doeltreffend te werk.

dvs@tg.nl Tel: 033 467 72 30

Gregor Heemskerk

Gregor Heemskerk

Adviseur

Als adviseur en manager werk ik aan het realiseren van ruimtelijke of economische ambities. Vaak gaat het om processen die complex zijn door een veelvoud van stakeholders en belangen. 

ghm@tg.nl Tel: 033 - 467 72 30